Prekovremeni rad

U novoj kategoriji na našoj stranici nastojati ćemo Vas upoznati sa Vašim pravima ali i obvezama stečenim zakonom o radu, TKU i granskim KU u zdravstvu. Prvi članak biti će o prekovremenom radu.

Kolektivni ugovor u zdravstvu kaže:

Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada duži od predviđenog rada utvrđenog dnevnim rasporedom rada, kao i svaki sat rada duži od redovnog mjesečnog fonda radnih sati.

Redovni mjesečni fond radnih sati su sati koje radnik treba odraditi u tekućem mjesecu na bazi 40-satnog radnog tjedna. Mjesečni fond radnih sati tvori umnožak radnih dana u tekućem mjesecu s 8 sati.

Poslodavac je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno mogućnostima organizacije rada.

 

Dakle, poslodavac je dužan svakom radniku osigurati da odradi redovan fond sati.

Ako radnik ispuni redovan fond sati npr. do 26.og u mjesecu, poslodavac može ako je u mogučnosti, odrediti (najkasnije 7 dana unaprijed radnik treba biti informiran o rasporedu rada) slobodne dane do kraja mjeseca tom radniku.

Ukoliko poslodavac nije u mogučnosti organizirati službu, pa taj isti radnik, iako je do 26.og napunio redovan fond sati, mora raditi – SVAKI SAT KOJI ODRADI PREKO REDOVNOG FONDA SATI SMATRA SE PREKOVREMNIM RADOM i kao takav se mora evidentirati u evidencijsku listu sati, te samim time i platiti onako kako je predviđeno u gore citiranom KU u zdravstvu.

Savjetujemo Vam da vodite osobne bilješke kako ste radili i tu satnicu usporedite sa platnom listom.

 

Vaš Sindikat

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *